VisionL Kvalitetspartner bedriver konsultverksamhet, projektledning och utbildning riktad mot alla typer av branscher inom verksamhetsutveckling (kvalitets-, miljö, och arbetsmiljöledning) med hjälp av webbaserade IT-verktyg. Vi bedriver även konsultverksamhet inom el- och besiktningsverksamhet vad avser kontroller av elanläggningar. Hela vår verksamhet omfattas av vårt ledningssystem som under flera tidigare år har varit certifierat enligt kraven i SS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet), och SS-EN ISO 14001:2015 (miljö). De konsultuppdrag (besiktningsuppdrag och externrevisionsuppdrag) som vi utför på uppdrag av ackrediterad verksamhet granskas i särskild ordning. 

Affärsidé

Vi är en engagerad partner som med egenutvecklade rutinpaket, marknadsledande IT-tjänster samt samlad kompetens löser kundens behov inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
 
Med struktur, lärande och öppenhet utvecklas vi och våra kunder tillsammans!

Vår vision

Vår vision är att: Utveckla högt anseende och skapa långsiktiga kundrelationer!

Verksamhetspolicy

I vårt ledningssystem hanterar vi risker och möjligheter samt kartlägger våra intressenter och deras krav och förväntningar. Vi förbinder oss att uppfylla lagkrav samt relevanta intressentkrav. Vi har en policy som sammanfattar vår viljeinriktning när det gäller kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Vi kallar den för verksamhetspolicy. Policyn lägger grunden för våra verksamhetsmål som följs upp återkommande. Högsta ledningen utgörs av företagets tre delägare.

Kvalitetspolicy
Ledord: Kundfokus + Kompetensutveckling
Vi vill uppfylla kundernas förväntningar och behov. Våra tjänster skapar värde och bidrar till våra kunders framgång och vi har tät uppföljning för att fånga upp önskemål och kritik. Vi arbetar med ständig förbättring av företagets kompetens, metodik och våra processer med hjälp av en systematisk förbättrings- och avvikelsehantering.

Arbetsmiljöpolicy
Ledord: Aktsamhet + Analyser
Vi uppnår en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö genom förebyggande arbete. Vår avsikt är att ge alla i företaget förutsättningar för att känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap. Vi behandlar varandra med respekt och tolererar inte trakasserier eller diskriminering i någon form. Varje medarbetare har ett eget ansvar att medverka till att skapa en god arbetsmiljö, vilket bland annat innebär att vara uppmärksam på för hög arbetsbelastning eller privata förutsättningar som kan påverka arbetet eller kollegorna.

Miljöpolicy
Ledord: Medvetenhet + Minskad miljöpåverkan
Vår verksamhet genomsyras av miljömedvetenhet så att vi bidrar till en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.  Vi strävar efter att  göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet och att ständigt förbättra vårt miljöarbete. Vi lägger särskild vikt vid att utforma och erbjuda tjänster som bidrar till våra kunders miljöarbete. Inom företaget väljer vi i första hand miljövänliga transporter och tänker på att vara energieffektiva. Varje år väljer vi olika aktiviteter t.ex. sponsring, som bidrar till en bättre miljö globalt sett.  Vi vill påverka både leverantörer och kunder att arbeta aktivt med miljöfrågor och hoppas vi kan inspirera genom att vara goda förebilder.

Vår klimatkompensation för 2022 >>